Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς

2019-10-17

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης: Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών (έκαστο)στα οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της ως άνω δράσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» το οποίο μπορούν να βρουν στην συνέχεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτή

Έντυπο: "Δήλωση Διαθεσιμότητας"