Περιγραφή Προγράμματος

& όροι συμμετοχής.

(επιστροφή στην αρχική σελίδα)

Το Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, στον τομέα της δια βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πλαίσιο προγράμαμτος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων».

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων - δεξιοτήτων τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων (στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους), αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει 40 ώρες δια ζώσης  εκπαιδευτικές συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε έξι ή επτά ημέρες Σάββατο ή/και Κυριακή, και 120 ώρες μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και εκπόνηση  γραπτών εργασιών. Στις τελευταίες  εκπαιδευτικές συναντήσεις  οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν μια μικροδιδασκαλία 20' η οποία θα αξιολογηθεί από πιστοποιημένους αξιολογητές του ΕΟΠΠΕΠ. Η όλη διαδικασία παρουσίασης των μικροδιδασκαλιών θα αποτελέσει προσομοίωση της  διαδικασίας που ακολουθείται  στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Παροχές

 1. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή
 2. Χρήση της βιβλιοθήκης του Κε.Δι.Βι.Μ. η οποία διαθέτει πλούσια βιβλιογραφία και ψηφιακό υλικό (video) σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων 
 3. Προσομοίωση της διαδικασίας εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (μικροδιδασκαλία) με την παρουσία πιστοποιημένων αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 4. Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος
 5. Coffee break & ελαφρύ γεύμα κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων

Ενότητες του προγράμματος.

Το περιεχόμενο των ενοτήτων του προγράμαμτος:

1. Το Θεωρητικό Πλαίσιο - Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (24 ώρες)

 • Το Προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 • Το Πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική Εξέλιξη και Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Το Θεωρητικό Πλαίσιο και οι Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ενήλικες Εκπαιδευόμενοι - Ομάδες Στόχοι
 • Η Δυναμική της Ομάδας στη διεργασία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2. Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών (4 ώρες)

 • Προσδιορισμός ευρύτερων αναγκών εκπαίδευσης τομέων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
 • Διερεύνηση Συλλογικών Αναγκών Εκπαίδευσης Οργανισμών
 • Διερεύνηση και Ανάλυση Ατομικών Αναγκών των Εκπαιδευόμενων Ενηλίκων
 • Εντοπισμός, Συλλογή και Αξιοποίηση Πληροφοριών για τομείς δραστηριότητας και Οργανισμούς
 • Τεχνικές Συλλογής Στοιχείων
 • Κριτήρια Ομαδοποίησης Εκπαιδευτικών Αναγκών σε Οργανισμούς και Φορείς
 • Δημογραφικά, Κοινωνικά, Εκπαιδευτικά και Προσωπικά χαρακτηριστικά των Εκπαιδευόμενων
 • Τα Κίνητρα Μάθησης
 • Μεθοδολογία Skill Gap Analysis
 • Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.

3. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (10 ώρες)

 • Η Έννοια του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • Οι Αρχές, τα Βασικά Στοιχεία και τα Στάδια του Σχεδιασμού ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Μοντέλα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • Σύνταξη και Περιεχόμενο Φακέλου Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ο Σκοπός και οι Στόχοι ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος/ μιας Διδακτικής Ενότητας
 • Επιλογή Ενοτήτων και Δημιουργία του Curriculum (δομής) ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Επιλογή Μεθόδων Εκπαίδευσης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, ασύγχρονη ή και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, mobile learning κ.α.)
 • Επιλογή ή/και Δημιουργία Υλικού Διδακτικών Ενοτήτων

4. Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (8 ώρες)

 • Η Έννοια και το Περιεχόμενο της Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Μέθοδοι και Τύποι Αξιολόγησης (Διαμορφωτική, Τελική, Εσωτερική, Εξωτερική, Συμμετοχική, μη Συμμετοχική, Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτή)
 • Άξονες Αξιολόγησης (Περιεχόμενο Προγράμματος, Οργάνωση και Υποδομές, Εκπαιδευτής, Εκπαιδευτικό Υλικό, Συνθήκες Κατάρτισης, Εκπαιδευόμενοι)
 • Δείκτες / Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Εργαλεία Αξιολόγησης (ερωτηματολόγια, ερωτήσεις συνέντευξης κ.α..)
 • Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Γραπτή, Προφορική Εξέταση, Ανάθεση Εργασιών, Παρουσιάσεις, Αξιολόγησης Επιτευξιμότητας Στόχων από τους ίδιους του Εκπαιδευόμενους)
 • Τεχνικές Αξιολόγησης (Διανομή Ερωτηματολογίου, Συνέντευξη, Παρατήρηση συμπεριφοράς, Δελφική μέθοδος κ.α..)
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Ευρημάτων Αξιολόγησης
 • Αποδέκτες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Οργανισμού, Εκπαιδευόμενοι, Φορείς Χρηματοδότησης και Ανάθεσης Προγραμμάτων, Δημόσιοι Φορείς, Εργοδότες, Τοπική και ευρύτερη Κοινωνία κ.α.)
 • Τρόποι Κοινοποίησης Αποτελεσμάτων (Υποβολή Γραπτής Έκθεσης, Παρουσίαση, Προφορική Ενημέρωση)

5. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (30 ώρες)

 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές - Εκπαιδευτικές Μέθοδοι - Διαφορές
 • Τα Είδη των Εκπαιδευτικών Τεχνικών. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα στην εφαρμογή τους.
 • Οι Εκπαιδευτικές Τεχνικές που προωθούν την Ενεργητική Συμμετοχή
 • Ο Απλός Διάλογος και η Διαλεκτική Προσέγγιση ενός Θέματος
 • Η Τεχνική της Εισήγησης
 • Καταιγισμός Ιδεών (Brain Storming)
 • Παίξιμο Ρόλων
 • Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)
 • Πρακτική Άσκηση
 • Τεχνική της Συζήτησης
 • Ερωτήσεις -Απαντήσεις
 • Τεχνική της Επίδειξης
 • Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών Τεχνικών
 • Βιωματικές Δράσεις με τη χρήση των Εκπαιδευτικών Τεχνικών

6. Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές (4 ώρες)

 • Τα Βασικότερα Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας και η Χρήση τους
 • Υλικοτεχνική Υποδομή - Διάταξη αίθουσας - Πίνακας ελέγχου
 • Τα Βασικά Είδη Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Προδιαγραφές Χώρων για Δια Ζώσης και e-learning Εκπαίδευση αντίστοιχα

7. Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (20 ώρες)

 • Η Προετοιμασία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων πριν την Έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο οποίο διδάσκει
 • Ανάλυση του Κοινωνικό - Πολιτιστικού Πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το υπό υλοποίηση Πρόγραμμα
 • Ενέργειες πριν την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Η Έναρξη του Προγράμματος - Το Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
 • Η Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης των Εκπαιδευτικών Αναγκών των Εκπαιδευομένων
 • Διαμόρφωση Κλίματος Μάθησης και Εμπιστοσύνης
 • Διαχείριση της Δυναμικής και Εμψύχωση της Ομάδας Εκπαιδευόμενων
 • Αποτελεσματική Προφορική Επικοινωνία
 • Η Γλώσσα του Σώματος
 • Η Εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Διαχείριση Κρίσιμων Συμβάντων (σεισμός, πρόβλημα υγείας, φωτιά κ.α.)
 • Η Καταληκτική Συνάντηση
 • Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Αξιολόγησης του Προγράμματος

8. Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (20 ώρες)

 • Η Αναγκαιότητα των Σύγχρονων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Ο Ρόλος των Καινοτόμων Εργαλείων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Οι Βασικές Αρχές κατά τη Χρήση Οπτικοακουστικού και Πολυμεσικού Υλικού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Χρήση Διαδραστικών Πινάκων.
 • Η Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Ανάπτυξη και Διαμοιρασμός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μέσω των Σύγχρονων Τεχνολογιών.
 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών και Καινοτόμων Εργαλείων (e-Learning, Skype, χρήση λογισμικών τηλεκπαίδευσης)
 • Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων ως e-Tutor

9. Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)
(4 ώρες)

 • Το Ευρωπαϊκό Υπόβαθρο και το Γενικό πλαίσιο Διαμόρφωσης του ECVET
 • Συστήματα Πιστωτικών Μονάδων και Διαδικασίες Πίστωσης
 • Επαγγελματικά Περιγράμματα, Μαθησιακά Αποτελέσματα και Κατοχύρωση Προσόντων
 • Διαδικασίες Εφαρμογής του ECVET
 • Εφαρμογή της Κινητικότητας στο Πλαίσιο του Συστήματος ECVET

10. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας (30 ώρες)

 • Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας
 • Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας
 • Τα Στάδια στην Διεργασία της Μικροδιδασκαλίας
 • Μαγνητοσκόπηση και Επανατροφοδότηση
 • Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών
 • Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματική Δράση)

11. Βασικές Ικανότητες - Φύλο και Διαπολιτισμικότητα (6 ώρες)

 • Τα Οχτώ Είδη Βασικών Ικανοτήτων των Εκπαιδευόμενων
 • Ο Τρόπος που Ορίζουν τον Εαυτό τους τα Δύο Φύλα
 • Οι Βασικές Αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης


Υποχρεώσεις του καταρτιζόμενου

1) Να παρακολουθεί το πρόγραμμα εκπαιδευτικών συναντήσεων όπως αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 40 ωρών. Ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να απουσιάσει σε μία από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις. Τα μαθήματα και οι ώρες διεξαγωγής προσδιορίζονται από το «Πάροχο Κατάρτισης». Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνεται με βάση τις υποδείξεις του «Πάροχο Κατάρτισης» και των εκπαιδευτών.

2) Να εκπονήσει τις γραπτές εργασίας σύμφωνα με τα θέματα εργασιών τα οποία θα δοθούν από την Σύμβουλο Εκπαιδεύτρια και τις σχετικές προδιαγραφές συγγραφής και να τις παραδώσει στις προκαθορισμένες ημερομηνίες .

3) Να παρουσιάσει στο τέλος του προγράμματος, μικροδιδασκαλία διάρκειας 20' .

4) Να υπογράφει τα δελτία παρουσιών καθώς και όλα τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος και προβλέπονται από τους κανονισμούς με βάση τους οποίους υλοποιούνται τα προγράμματα.

5) Να καταβάλει στον «Πάροχο Κατάρτισης» το ποσό τις ιδίας συμμετοχής στο κόστος του προγράμματος

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος ή μη παράδοσης κάποιας γραπτής εργασίας ή μη παρουσίασης μικροδιδασκαλίας, με δική του ευθύνη , ο «Καταρτιζόμενος» δεν δικαιούται, να λάβει Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος όπως επίσης και επιστροφή των χρημάτων τα οποία ήδη κατέβαλε στο «Πάροχο Κατάρτισης» σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής της ιδίας συμμετοχής.

Η καταβολή της ιδίας συμμετοχής στο κόστος του προγράμματος θα γίνεται με τον εξής τρόπο:

1) προκαταβολή ίση με 1/3 της ιδίας συμμετοχής με την  "οριστική δήλωση συμμετοχής"

2) αποπληρωμή,  πριν την έκδοση της Βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος.


(επιστροφή στην αρχική σελίδα)

(αίτηση συμμετοχής)


Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Δ/νση: Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά Τ.Κ. 52100 Τηλ. & Fax: 2467025388
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε