Πρόσκληση για Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων στο Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς

2019-03-28

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης: Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών (έκαστο) στα οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της ως άνω δράσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» έως την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019. Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» και το έντυπο "Δήλωση Διαθεσιμότητας" μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτή

Δήλωση διαθεσιμότητας εκπαιδευτή