Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Κε.Δι.Βι.Μ. του Δήμου Καστοριάς

2020-01-04

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο των  δράσεων:

1.«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»
2. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»,
θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 400 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης στα οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της ως άνω δράσης. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ειδικότερα στην ειδικότητα «Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών» (θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις) και η πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα αποκτηθούν.
Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ως εκ τούτου, καλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο, αφού διαβάσουν το αναλυτικό κείμενο της "Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος" να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας  το σχετικό έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» (το οποίο μπορούν να βρουν στην συνέχεια) και να το υποβάλλουν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ (Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά - δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) ή εναλλακτικά να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εδώ. Σε περίπτωση συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας το έντυπο "Δήλωση διαθεσιμότητας" θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί με e-mail στη διεύθυνση kekdkast@otenet.gr ή να κατατεθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή

Δήλωση Διαθεσιμότητας

Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Δ/νση: Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά Τ.Κ. 52100 Τηλ. & Fax: 2467025388
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε